Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  11. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 3 ΚΑΙ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017  >  Πρότυπα Έντυπα για τη συμπλήρωση φακέλου για Ανακατασκευή/Αυτοστέγαση/Αποπεράτωση/Επισκευή Κτιρίου  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

α1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Σ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
α3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.

δ1.ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.
    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
α2.ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Σ. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.

α4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Γ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

β1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Σ.Σ. ΓΙΑ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ
    ΑΓΟΡΑ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
    ΑΓΟΡΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
β2.ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Σ. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΔΟΣΗ Σ.Σ.
β3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ

β4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Γ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ

γ1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Σ.Σ. ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
γ2.ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Σ. ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.

γ3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.

δ2.ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

δ3.ΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ


Λίστα Αποφάσεων

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014