Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  04. ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  >  Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  6
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Δ  ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
 
ΦΠΑΕΠ.pdf 
Δ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
ΑΑΝΑΠ.pdf 
Δ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
 
ΑΑΠΟΠ.pdf 
Δ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ 
 
ΑΑΥΤΟΠ.pdf 
Δ  ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ   ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
 
ΑΕΠΛ.pdf 
Δ  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 
 
ΑΑΠ.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014