Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  15. ΛΕΣΒΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  >  Πρότυπα Έντυπα για τη συμπλήρωση φακέλου για Ανακατασκευή/Αυτοστέγαση/Αποπεράτωση/Επισκευή Κτιρίου  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

α1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Σ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
α2.ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Σ. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.
    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
α3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.
    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
α4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Γ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
β1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Σ.Σ. ΓΙΑ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ
    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
β2.ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Σ. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΔΟΣΗ Σ.Σ.
    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
β3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ
    ΑΓΟΡΑ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
β4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Γ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    ΑΓΟΡΑ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
γ1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Σ.Σ. ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
γ2.ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Σ. ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.
    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
γ3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.

δ1.ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.
    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
δ2.ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

δ3.ΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ


Λίστα Αποφάσεων

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014