Αρχική Σελίδα - Στατιστικά Στοιχεία
  Στατιστικά Στοιχεία
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για στατιστικά στοιχεία, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή

Ονόματα Κατηγοριών Στατιστικών Στοιχείων

Συμβάντα και Αντιστοίχιση αρχείου ΥΑΣ

Εκδόσεις Αδειών


Λίστα Στατιστικών Στοιχείων

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014