Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  16. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 14 ΜΑΪΟΥ 2017  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  7
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ  Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό.  
Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό.  
ΚΠΟΕΚΒΣ.pdf 
Α  ΝΟΜΟΣ 867/07.02.1979 (ΦΕΚ 24/Α/07.02.1979)   Πρόκειται για το νόμο 867/1979 που διέπει την αποκατάσταση των κτιρίων από φυσικές καταστροφές. 
Πρόκειται για το νόμο 867/1979 που διέπει την αποκατάσταση των κτιρίων από φυσικές καταστροφές. 
_867_79.pdf 
Α  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ   Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετασεισμικές Επεμβάσεις σε Κτίρια (ΟΑΣΠ 2001).  
Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετασεισμικές Επεμβάσεις σε Κτίρια (ΟΑΣΠ 2001).  
ΟΑΣΠ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ-2001.pdf 
Α  ΔΑΕΦΚ/οικ 537/Α321/3-2-2016.ΦΕΚ 400/Β/19-02-2016  Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από πυρκαγιά. 
Εφόσον πρόκειται για επισκευάσιμο κτίριο, χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την επισκευή του.
α) Η αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός της χρονικής προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συν-δρομής.
Όταν από την κοινή υπουργική απόφαση, η ως άνω προθεσμία, προβλέπεται μόνο για τις περιπτώ-σεις υποβολής αίτησης για απ¶ ευθείας έκδοση άδειας επισκευής, η αίτηση για άδεια επισκευής, μετά την έκδοση της σχετικής έκθεσης αυτοψίας χαρακτηρισμού του κτιρίου, υποβάλλεται εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της έκθεσης.
ii) Εφόσον πρόκειται για κατεδαφιστέο κτίριο, χορηγείται στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή, αυ-τοστέγαση ή αποπεράτωση.
α) Η αίτηση για βεβαίωση καθορισμού στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός της χρονικής προθεσμίας που ορίζε-ται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.
Όταν από την κοινή υπουργική απόφαση, δεν προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή αίτησης για έκδοση βεβαίωσης καθορισμού στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, τότε η αίτηση αυτή υποβάλλεται, εντός χρονικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης αυτοψίας με την οποία κρίθηκε κατεδαφιστέο ή του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.).  
ΩΛΓ74653ΟΞ-ΟΞ3.pdf 
Δ  οικ5364/Δ/Β11/04.12.2015 Φ.Ε.Κ. 2774/Β/18.12.2015   Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. 
Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. 
6ΤΚ94653ΟΞ-Χ50.pdf 
Δ  οικ 6772/Β9β/19.1.2011(ΦΕΚ 3201/Β/30.12.2011)   Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής. 
Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής. 
ΒΟΖ21-ΝΨΦ.pdf 
Α  ΔΑΕΦΚ/2893/Α325/29.09.2017 (ΦΕΚ3554/Β/10.10.2017)  Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 14ης Μαΐου 2017 στη Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
2.1 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ή ο/η διαχειριστής/-τρια σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει
πληγεί από την πυρκαγιά του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχο του και την έκδοση πορίσματος χαρακτη-
ρισμού του, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο,
εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα
συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. 
6Θ18465ΧΘΞ-6ΞΙ.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014