Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  A. Γενικά Θέματα  >  Γνωμοδοτήσεις  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  3
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  Αρ_Πρωτ_1779_Β8δ-20-02-2004  Αποδοχή της υπ' αριθμ. 265/2003 Γνωμοδοτήσεως του Α' τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την δυνατότητα χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ) σε νέους κτήτορες κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό σε περιοχές των Νομών Ηλείας & Αχαΐας.  
Αποδεχόμαστε την υπ' αριθμ. 265/2003 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως αυτή συμπληρώθηκε και διευκρινίσθηκε με το υπ' αριθ. 7768 ΠΕ/Ερ4908/9-2-04 έγγραφο του Γραφ. Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με την οποία οι νέοι κτήτορες ακινήτων (κτισμάτων) που επλήγησαν από το σεισμό, στις περιοχές των Νομών Ηλείας και Αχαΐας, δικαιούνται δανειοδότησης, στην περίπτωση που ο αρχικός ιδιοκτήτης του σεισμόπληκτου κτίσματος, έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα λήψης της στεγαστικής συνδρομής στο νέο κτήτορα και αναφέρεται τούτο είτε στο αρχικό συμβόλαιο μεταβίβασης του ακινήτου είτε σε αυτό που θα συνταχθεί μετά τη χορήγηση της νέας προθεσμίας για δανειοδότηση του δικαιούχου και με την προϋπόθεση ότι έχει ακολουθηθεί η οριζόμενη, στις παρ. 3 και 4 της υπ' αριθμ. οικ. 3504/ΤΠ32/4-4-2001 κ.α του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 440 Β'), διαδικασία, (αίτηση από τους δικαιούχους για αυτοψία των ακινήτων) που προβλέπεται για τη δανειοδότηση των κτισμάτων που επλήγησαν από τους σεισμούς .  
Αρ_Πρωτ_1779_Β8δ-20-02-2004.pdf 
Α  Αρ_Πρωτ_4966_Β8δ-21-07-2003  Αποδοχή της υπ' αριθμ. 236/2003 Γνωμοδοτήσεως του Α' τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την επιστροφή μέρους της στεγαστικής συνδρομής για επισκευή και ανακατασκευή κτισμάτων πληγέντων από φυσικές καταστροφές.  
Αποδεχόμαστε την υπ' αριθμ. 236/2003 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία είναι επιτρεπτή η επιστροφή της ληφθείσας Στεγαστικής Συνδρομής που χορηγήθηκε σε δικαιούχους προς αποκατάσταση των κτισμάτων τους, που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και δεν αναλώθηκε για το σκοπό αυτό εφόσον οι δικαιούχοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι θα βαρύνονται αποκλειστικά για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από της λήψεως του δανείου μέχρι της επιστροφής του με τους τόκους του επιστρεπτέου δανείου και με επιτόκιο που καθορίσθηκε με την δανειακή σύμβαση που υπέγραψαν.  
Αρ_Πρωτ_4966_Β8δ-21-07-2003.pdf 
Α  Αρ_Πρωτ_Οικ_10714-24-12-2002  Επιστροφή μέρους της στεγαστικής συνδρομής για επισκευή και ανακατασκευή κτισμάτων πληγέντων από φυσικές καταστροφές  
«Με ειδικό όρο των οικείων δανειστικών συμβάσεων θα καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση υποβολής από τους δικαιούχους δανείων ή τυχόν ενισχύσεων που προβλέπονται στο κεφ. Α και Γ ανακριβών στοιχείων και δηλώσεων, ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που θα αναλάβουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση θα υπόκεινται, πέρα από τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις και στις ακόλουθες:
α. Κήρυξη ολόκληρου του ποσού του δανείου ληξιπρόθεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.
β. Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που θα συνομολογείται με τη δανειστική σύμβαση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του ποσού του δανείου.
γ. Εντοκισμό του δανείου από τη χορήγηση του με επιτόκιο μεγαλύτερο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το επιτόκιο που καθορίστηκε με τη δανειακή σύμβαση για την κάθε περίπτωση».
 
Αρ_Πρωτ_Οικ_10714-24-12-2002.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014