Αρχική Σελίδα - Τεύχοι Δημοπράτησης
  Κατηγορίες Τευχών Δημοπράτησης
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες τευχών δημοπράτησης, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα τεύχοι. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Ονόματα Κατηγοριών των Τευχών Δημοπράτησης

Κατηγορία Περιγραφή
Καμία κατηγορία
  1  από 1 


Λίστα των Τευχών Δημοπράτησης

Σύνολο Τευχών Δημοπράτησης:  0
Επιλέξτε Κατηγορία
  1  από 1   

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014