Αρχική Σελίδα - Λυόμενοι Οικισμοί
  Λυόμενοι Οικισμοί
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για τους λυόμενους οικισμούς, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Ονόματα Κατηγοριών Λυόμενων Οικισμών
Κατηγορία


Λίστα των Αρχείων "Λυόμενοι Οικισμοί"

Καμία καταχώρηση στη κατηγορία
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014